Forskningsetisk kommitté

Spara favorit 13 jun juni 2019
 Ekonomi

All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik. Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet.

Kommittén är ett rådgivande organ som kan genomföra granskningar av projekt och ge råd och synpunkter. För projekt som kräver godkännande av etikprövningsmyndigheten kan kommittén göra en förprövning och ge råd och rekommendationer. Mer information om hur ansökningar skickas till Etikprövningsmyndigheten finns på deras hemsida.

Forskningsetik bygger i mångt och mycket på frivilliga överenskommelser inom forskarsamhället om etiska principer. En överblick av olika dokument om forsknings- och yrkesetik finns i en nätbaserad forskningsetikportal, CODEX. Hur forskning får bedrivas regleras också i allmän lagstiftning. Dessa lagrum och hur de tillämpas på forskning finns också beskrivet i CODEX.

Kontakt

Ordförande
Erna Danielsson
Sekreterare och handläggare
Carina Wikstrand

Adress
Mittuniversitetets Forskningsetiska Kommitté
Universitetsledningens stab
Carina Wikstrand
Mittuniversitetet
831 25 Sundsvall

Sammanträdesplan & Protokoll

Vårterminen 2019

30/1 (protokollLyssna)
13/3 (protokollLyssna)
15/5

Höstterminen 2019

10/9
22/10
3/12